plus minus gleich

logo kokisKONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK o „Kryształowego Aniołka”

Email Drukuj

REGULAMIN KONKURSU

Postanowienia ogólne.

1.Organizatorami konkursu jest Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu w Kolnie

2.Celem konkursu jest propagowanie i rozwijanie talentów wokalnych oraz umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży.

3.Konkurs polega na zaprezentowaniu swoich umiejętności wokalnych podczas nagrania audiowizualnego, które będzie podlegało ocenie jury oraz dostępne będzie dla publiczności profilm FB KOKiS.Konkurs promowany będzie przez strony internetowe, media lokalne i współpracujące instytucje.

4.Udział w konkursie jest bezpłatny.

5.W sprawie pytań prosimy kontaktować się z Anną Podeszwik tel.513253022 lub mailowo pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ZASADY KONKURSU

1.Konkurs wokalny online „O kryształowego Aniołka” obejmuje nastepujące kategorie wiekowe:

a) soliści- grupa przedszkolna -5 i 6 latki,

b)soliści-klasy I-III,

c)soliści-klasy IV-VI,

d)soliści-klasy VII-VIII

d)soliści- szkoły ponadpodstawowe

2.Zadaniem uczestników konkursu (z dopuszczalną pomocą techniczną rodziców) jest nagranie utworu muzycznego i przesłanie nagrania do Organizatorów konkursu.

3.Termin nadsyłania nagrań mija 9 grudnia 2020 roku.

4.Nadesłane nagrania zostaną opublikowane na portalu facebook na stronie Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu i udostępnione w dniach od 11.12.2020 do 17.12.2020r.

5.Spośród opublikowanych nagrań profesjonalne jury wyłoni zwycięzców poszczególnych kategorii oraz przyzna wyróżnienia. Dodatkowa nagroda trafi do wykonawcy, który uzyska największą liczbę polubień filmiku na FB.

6.Jury określi kryteria oceny uwzględniając m.in.: intonację , dykcję, poprawność emisyjną, muzykalność, dobór repertuaru dostosowany do wieku oraz ogólny wyraz artystyczny.

Nagrodami w konkursie są statuetki w kształcie kryształowych aniołów, nagrody rzeczowe , dyplomy oraz drobne upominki w każdej z kategorii wiekowej przyznawane przez jurorów.

7.Roztrzygnięcie konkursu nastąpi 17 grudnia 2020 roku, a informacja o wynikach zostanie opublikowana na stronach prowadzonych przez Organizatorów.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

1.Każdy z uczestników przygotowuje jeden utwór muzyczny-kolędę lub pastorałkę w języku polskim( dopuszczamy utwory o tematyce świątecznej). Wykonanie z półplaybackiem lub akompaniamentem (bez linii melodycznej).Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 5 minut.

2.Występ należy nagrać w formie mp4(najlepiej), avi, wmv, telefonem komórkowym lub innym dowolnym urządzeniem.

3.Nagranie powinno być zrealizowane w układzie panoramicznym w sposób statyczny.

4.W przypadku niewystarczającej jakości nagranego filmu lub podejrzenia o manipulację wykonania Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia takiego zgłoszenia i poinformowania o tym opiekunów Uczestika.

5.Plik z nagraniem należy przesłać wraz z kartą zgłoszeniową oraz zgodą Rodzica/Opiekuna na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. poprzez witrynę wetransfer.com .Organizator zobowiązuje się do udostępnienia nagrania od 12 grudnia 2020 r.

DANE OSOBOWE

1.Opiekunowie Uczestników konkursu zgłaszając chęć uczestnictwa w konkursie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestników zawarte w karcie zgłoszeniowej. Dane osobowe Uczestników i zwycięzców konkursu ich opiekunów będą przetwarzane przez organizatora do celów organizacji i rozstrzygnięcia konkursu, informowania opinii publicznej o jego przeprowadzeniu oraz wynikach, a także wydania przyznanych Nagród.

2.Zgłoszenia Uczestnika dokonuje rodzic lub prawny opiekun Uczestnika.

3.Opiekunom Uczestników Konkursu przysługuje prawo wglądu do danych osobowych swoich i Uczestnika, prawo poprawy treści danych osobowych oraz prawo żadania zaprzestania przetwarzania i usunięcia ich danych osobowych.

4.Organizatorzy informują, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego oi Rady (UE) 2016\679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

5.Opiekunowie Uczestników Konkursu wyrażają zgodę na publikację ich imienia oraz nazwiska na stronach internetowych Organizatorów oraz profilach społecznościowych (facebook,You.tube) oraz w zainteresowanych mediach.

6.Opiekunowie uczestników konkursu , poprzez zgłoszenie do konkursu wyrażają zgodę na publiczne wykorzystywanie wizerunku oraz danych osobowych Uczestnika dla celów marketingowych, reklamowych i promocyjnych związanych z Konkursem. Organizator ma prawo do nieograniczonego zarządzania materiałami filmowymi i wizerunkiem dziecka, ma prawo do jego powielania, upowszechniania, udostępniania w ramach swojej działalności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w regulaminie

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

Zapytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , lub telefonicznie pod numerem 513 253 022 (instruktor Anna Podeszwik )


….....................................,dnia …....................

ZGODA NA PRZETWARZANIE (W TYM PUBLIKOWANIE) DANYCH OSOBOWYCH

Ja, niżej podpisana/ny ….................................................................................................................................

jako rodzic/opiekun prawny uczestnika...........................................................................................................

(imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka)

wyrażam zgodę na:

1. Przetwarzanie ww. danych, w związku z organizacją Konkursu Kolęd i Pastorałek „O Kryształowego Aniołka” organizowanego przez Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu w Kolnie.

2. Publikacje zdjęć z udziałem mojego dziecka oraz jego osiągnięć na stronie internetowej organizatora konkursu.

Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy, zaś

administrator danych przed wyrażeniem niniejszej umowy przekazał mi informacje, o których mowa w art.13 i 14 RODO, w tym informację o możliwości cofnięcia wyrażonej zgody.

….................................…...........................................................

(podpis rodzica/opiekuna)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dot. Konkursu Kolęd i Pastorałek „ O Kryształowego Aniołka” ,Kolno 2020

Zgodnie z art.13 ust. 1 i2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27kwietnia

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o

ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu w Kolnie, ul. Marii Konopnickiej 4, 18-500 Kolno, zwanym dalej KOKiS, tel. 86 278 22 21, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , : www.kokis.kolno.home.pl;

Zgodnie z art.37 ust. 1 lit. a) RODO, Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: iod. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Pani/Pana dane osobowe na podstawie art.6 ust.1 lit. A RODO przetwarzane będą w celu działań informacyjno-promocyjnych Ośrodka Kultury i Sportu w Kolnie.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane do momentu odwołania zgody.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez KOKiS w Kolnie.

1. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią regulaminu Konkursu i akceptuję jego postanowienia.

2. Niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku i moich artystycznych wykonań w ramach Konkursu w materiałach audio-wizualnych,audio i fotograficznych lub ich fragmentach.

3. Oświadczam, iż została mi przekazana klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania moich danych osobowych, treść przekazanej klauzuli jest dla mnie jasna i zrozumiała.

Złożeniem podpisu akceptuję ustalenia zawarte w punkcie 1-3.

* W przypadku gdy uczestnikiem konkursu jest osoba małoletnia, powyższe zgody udzielane są

jej imieniu przez jej opiekuna prawnego.

…..................................... ….....................................................

miejscowość i data czytelny podpis rodzica/opiekuna


KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK

 

Imię i nazwisko uczestnika

 

 

 

Data i miejsce urodzenia

 

 

 

Adres zamieszkania

 

 

 

Nr tel. i adres poczty elektronicznej

 

 

 

Tytuł urworu

 

autor tekstu

 

kompozytor

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko opiekuna

 

 

 

Dane kontaktowe opiekuna wraz z numerem telefonu

Adres poczty mailowej opiekuna

 

 

 

Nazwa szkoły, instytucji

 

 

 

 

 

 

 

….............................. …..........................................................

Miejscowość i data Podpis rodzica/opiekuna