plus minus gleich

logo kokisKonkurs plastyczno - literacki

Email Drukuj

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest wykonane przez przedszkolaków oraz uczniów szkól podstawowych prace plastyczne z krótkim listem do Św. Mikołaja.

Organizator Konkursu

jest Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu w Kolnie.

Pracę konkursowe należy przesłać do 4 grudnia 2020 r.

Konkurs jest skierowany do dzieci w wieku:

a) 3 – 5 lat

b) 6 – 8 lat

c) 9 – 11 lat

Uczestnicy konkursu zobowiązani są dołączyć: pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów na udział w konkursie,.

Każda z prac powinna być podpisana na odwrocie i zawierać: Imię, nazwisko oraz wiek dziecka.

Prace na konkurs mogą zgłaszać uczniowie samodzielnie lub rodzice do skrzynki konkursowej lub poprzez szkołę.

Prace konkursowe muszą być pracami własnymi , nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi winnych konkursach.

Wszystkie prace konkursowe zostaną zapakowane w jedną wspólną przesyłkę i wysłane do Świętego Mikołaja do Laponii.

Zasady konkursu i tryb zgłaszania prac

1. Tematem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej lub napisanie listu do Świętego Mikołaja.

a) uczestnicy w wieku od 3-5 lat mają za zadanie wykonać pracę plastyczną przedstawiającą wymarzony prezent,

b) uczestnicy w wieku od 6- 8 lat mają za zadanie wykonać pracę plastyczną na której przedstawiają

swoje wymarzone prezenty, ewentualnie podpisać prezent,

c) uczestnicy w wieku od 9 – 11 lat mają za zadanie napisać list i wykonać pracę plastyczną przedstawiającą wymarzony prezent.

2. Prace plastyczne nie powinny przekraczać formatu A2. Mogą być wykonane dowolną techniką.

3. Listy powinny być napisane na papierze w formacie A5 lub A4.

4. Pod uwagę będą brane tylko prace indywidualne , nie grupowe.

5. Aby zgłosić pracę do konkursu należy wypełnić załączniki, które dołączone są do regulaminu:

a) zgoda rodzica opiekuna prawnego na udział w konkursie.

b) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Rodo.

6. Prace będą przyjmowane w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu , w godzinach 8: 00 – 16 : 00 do 4.12.2020 włącznie.

W konkursie będą rozpatrywane tylko prace zgłoszone w terminie i posiadające wymagane załączniki.

7. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi dnia 8.12.2020r.

Ocena prac konkursowych

Konkurs rozstrzyga komisja konkursowa, składająca się z pracowników Kolneńskiego Ośrodku Kultury i Sportu oraz osób powołanych przez organizatora. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Członkom komisji konkursowej zostaną zaprezentowane prace bez określania ich autorów, oznaczone jedynie numerami. Każdemu zgłoszeniu zostanie nadany numer porządkowy, a po ostatecznej decyzji komisji konkursowej numer ten będzie rozkodowany i zostanie ujawnione nazwisko autora zwycięskiej pracy. Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie sporządzony protokół, który będzie podpisany przez wszystkich członków komisji konkursowej.

Podczas oceny brane będą pod uwagę następujące kryteria:

- zgodność z tematem,

- atuty literackie lub plastyczne,

- pomysłowość,

- estetyka pracy

Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż do dnia 8.12.2020r.

Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Warunki ogólne

Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

Nagrody

Organizator planuje przyznanie 3 nagród w każdej kategorii wiekowej.

Laureatom konkursu w każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatorów oraz dyplomy.

Prawo własności i prawo wykorzystania prac

Zgłoszona praca staje się własnością organizatorów.

ZGODA NA PRZETWARZANIE (W TYM PUBLIKOWANIE) DANYCH OSOBOWYCH

Ja, niżej podpisana/ny …........................................................................,

jako rodzic/opiekun prawny małoletniego dziecka

…..............................................................................................................

…..............................................................................................................

(imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka)

wyrażam zgodę na:

1. Przetwarzanie ww. danych, w związku z organizacją Konkursu „List do Świętego Mikołaja”organizowanego przez Ośrodek Kultury i Sportu w Kolnie.

2. Publikacje zdjęć z udziałem mojego dziecka oraz jego osiągnięć na stronie internetowej organizatora konkursu.

Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy, zaś administrator danych przed wyrażeniem niniejszej umowy przekazał mi informacje, o których mowa w art.13 i 14 RODO, w tym informację o możliwości cofnięcia wyrażonej zgody.

…....................................................

(podpis rodzica/opiekuna)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dot. Konkursu „List do świętego Mikołaja”

Zgodnie z art.13 ust. 1 i2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie

danych) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu w Kolnie, ul. Marii Konopnickiej 4, 18-500 Kolno, zwanym dalej KOKiS, tel. 86 278 22 21, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , : www.kokis.kolno.home.pl;

Zgodnie z art.37 ust. 1 lit. a) RODO, Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Pani/Pana dane osobowe na podstawie art.6 ust.1 lit. A RODO przetwarzane będą w celu działań informacyjno-promocyjnych Ośrodka Kultury i Sportu w Kolnie.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane do momentu odwołania zgody.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez KOKiS w Kolnie.

1. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią regulaminu Konkursu „List do Świętego Mikołaja” i akceptuję jego postanowienia.

2. Niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku i moich artystycznych wykonań w ramach Konkursu w materiałach audio-wizualnych,audio i fotograficznych lub ich fragmentach.

3. Oświadczam, iż została mi przekazana klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania moich danych osobowych, treść przekazanej klauzuli jest dla mnie jasna i zrozumiała.

 

Złożeniem podpisu akceptuję ustalenia zawarte w punkcie 1-3.

* W przypadku gdy uczestnikiem konkursu jest osoba małoletnia, powyższe zgody udzielane są

jej imieniu przez jej opiekuna prawnego.

_____________________ ______________________

miejscowość i data czytelny podpis